Přejít na obsah stránky

Společnost VODOSPOL s.r.o. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stavebně-montážní činnosti, projekční činnosti a další služby spojené s provozem vodohospodářské infrastruktury měst a obcí okresu Klatovy.

Všechny zmíněné činnosti se velmi úzce dotýkají nejen zdraví a spokojenosti obyvatelstva zmíněného regionu, ale i kvality životního prostředí. Vedení společnosti VODOSPOL s.r.o. se ve všech svých činnostech soustavně snaží, aby pozitivní působení jak na zdraví a spokojenost obyvatelstva, tak i na životní prostředí neustále rostlo – k tomu vede jediná cesta: neustálé zlepšování všech poskytovaných služeb.

Všechny výše uvedené služby společnost zajišťuje již řadu let, pro všechny své činnosti má vytvořeny jak materiální, tak personální předpoklady. Při zvažování, který z výrobních procesů se v současné době může nejvíce podílet na zlepšování poskytovaných  služeb, byla vytypována oblast stavebně-montážních prací. Činnosti v této oblasti vedou ke zlepšování vodohospodářské infrastruktury a tím se jednoznačně promítnou i do procesu dodávky pitné vody a rovněž také do oblasti odvádění odpadních vod. Zajištění vysoké kvality stavebně-montážních prací tedy přinese ve svém důsledku celkové zvýšení kvality služeb našim zákazníkům.

Právě proto vedení společnosti VODOSPOL s.r.o. v závěru roku 2011 rozhodlo o zavedení systému řízení kvality přednostně pro stavebně-montážní činnosti.  Zavazuje se zajistit zdroje pro výstavbu, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení kvality v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Současně se vedení společnosti zavazuje při všech činnostech plnit požadavky platných zákonů, směrnic, nařízení a dalších předpisů, které se těchto stavebně-montážních činností úzce dotýkají.

Naše společnost se tímto dokumentem současně připojuje k následujícím záměrům v oblasti ochrany životního prostředí:

  • Chránit přírodní zdroje vody.
  • Snižovat ztráty vody při její úpravě na pitnou vodu a ztráty při distribuci vody.
  • Trvale zajišťovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody.
  • Předcházet únikům vod do životního prostředí a zajišťovat vysokou kvalitu čištění odpadních vod.
  • Podporovat další využití odpadů vznikajících v souvislosti s našimi službami.
  • Vyhledávat a vyhodnocovat rizika a jejich možné dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva; plánovat a realizovat opatření vedoucí ke snížení těchto rizik.
  • Informovat a vzdělávat zaměstnance v otázkách ochrany životního prostředí.
  • Dodržovat veškeré legislativní a smluvní požadavky.

V Klatovech 18. ledna 2012

Přejít na navigaci