Přejít na obsah stránky

Pak právě vám je určen následující článek, ve kterém naleznete přesný výpočet i řadu praktických informací. Bohužel se v poslední době začala ohledně této problematiky objevovat řada zavádějících a mylných informací.

Stočné za srážkovou vodu se vztahuje pouze na podnikatelské subjekty a domy, které se používají k podnikatelským účelům.

Výpočet plateb za srážkové vody je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a platnou prováděcí vyhláškou (č. 428/2001). Informace o výpočtu musí ze zákona obsahovat také smlouva, kteru jste uzavřeli s provozovatelem vodárenské infrastruktury.

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod musí totiž dle zákona kromě obecných náležitostí obsahovat také:

  1. určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
  2. přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody, a právě výpočet množství srážkové vody.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace (zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.

V praxi tedy stanovíme, jaké druhy plochy na pozemku máme. Po té vypočteme pro jednotlivé druhy plochy tzv. redukovanou plochu jako součin plochy a daného odtokového součinitele. Ten zohledňuje propustnost ploch. Samozřejmě největší je u zastavěných ploch a nejmenší u ploch krytých zelení.
Součet všech redukovaných ploch po té vynásobíme dlouhodobým srážkovým úhrnem a získáme požadované roční množství odváněných srážkových vod v m3. Tento údaj je stěžejní pro výpočet stočného.

Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace. Výsledek výpočtu se pak rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Osvobození od plateb za srážkovou vodu

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Přejít na navigaci