Přejít na obsah stránky

Přípojky vodovodu nebo kanalizace jsou samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, nebo vnitřního uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je až na výjimky také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a údržbu se řídí příslušným ustanovením „zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích".

Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“.

Jak postupovat

Kontaktujte pracovníka vyjadřovací činnosti společnosti vodospol s.r.o.

Pokud neznáte polohu sítí, zašlete žádost o vyjádření ke existenci sítí se zakreslením zájmového území v katastrální mapě na adresu jan.sramek@vodospol.cz, který vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky. Žádost naleznete níže. Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s Ing. Šrámkem v sídle společnosti. Ten vám následně připraví zakreslení provozovaných sítí v zájmovém území stavby a vyjádření k investičnímu záměru, například ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný domek. K žádosti přiložte katastrální mapu se zakresleným zájmovým územím.

Pokud je vám známa trasa sítí, zašlete či osobně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci) Ing. Šrámkovi. Pokud je projekt zpracován v souladu s našimi požadavky, platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní, případně kanalizační, přípojky (obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

Kontaktujte obchodní oddělení společnosti VODOSPOL s.r.o.

Po vydání vyjádření je zapotřebí sjednat si Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť a sjednává se před realizací napojení. Smlouvu si můžete sjednat v obchodním oddělení na sídle společnosti VODOSPOL. Po uzavření smlouvy obdržíte Objednávku na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky. S vydanou objednávkou již můžete kontaktovat příslušné provozní středisko.

Kontaktujte příslušné provozní středisko VODOSPOL s.r.o.

Ve vyjádření k projektové dokumentaci jsou uvedeny kontakty na příslušné provozní středisko. S provozním střediskem si domluvte konkrétní termín realizace napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť.

Přejít na navigaci