Přejít na obsah stránky

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Způsob stanovení cen
Kalkulace cen vody a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR). Zpracovatelem je provozovatel vodohospodářské infrastruktury, který návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení.

Činitele ovlivňující výši cen
Podstatnou složkou cen je nájemné, které společnost platí majitelům vodohospodářské infrastruktury. Nájemné je odvozené od hodnoty pronajatého majetku. Další významnou položkou je spotřeba chemikálií, především k úpravě surové povrchové vody (zdrojem vody pro města napojena na řad z Úpravny vody Milence je přehradní nádrž Nýrsko, veškerá další města jsou napojena na místní vrty, kdy je od roku 2002 podzemní voda zpoplatněna). Nezanedbatelnou částku také představuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace kalů (potřebné chemikálie na stabilizaci kalů a výdaje na skládkování).

Na snížení nákladů na opravy příznivě působí obnova vodohospodářského majetku a realizace smluvních investic.

Platba vodného a stočného není jen za komoditu (vodu, odpady), ale zejména za nepřetržitou distribuci a odvádění těchto komodit a zabezpečení nejvyšší kvality pitné vody. Jedná se o cenu za službu společně s komoditou.

Přejít na navigaci